En utilitzar la web l’usuari accepta aquestes condicions generals i es compromet a utilitzar la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb aquestes condicions. L’usuari accepta que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts el realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Aquesta pàgina web (la “Pàgina”) és propietat de EDUCANLIA COMMUNICATION SL., amb domicili social a Músic Jaume Isern, 08302 Mataró (Barcelona), societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 44811, Foli 143, Full B 468215, amb el CIF Núm. B-66518531, telèfon: 93.171.32.21;

Modificació d’aquestes condicions

EDUCANLIA es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en aquestes Condicions d’Ús, obligant als usuaris a llegir-les amb atenció cada vegada que desitgin utilitzar la pàgina web.

EDUCANLIA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Particulars que els siguin d’aplicació.

Propietat intel·lectual i/o propietat industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta Pàgina i dels seus continguts (textos, logotips, icones, imatges, sons, àudio, vídeo, software…) pertanyen a EDUCANLIA o, si s’escau, a terceres persones. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Els Usuaris s’hauran d’abstenir d’obtenir, i fins i tot d’intentar obtenir, informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través d’aquesta pàgina (d’ara endavant, els “Continguts”) utilitzant a aquest efecte diferents mitjans o procediments que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en la Pàgina o, en general, que s’utilitzin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no suposin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, dels serveis i/o dels Continguts.

EDUCANLIA no concedeix cap llicència ni autorització expressa o implícita d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel•lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la Pàgina, els serveis o els Continguts, llevat d’acord escrit entre les parts.

Prohibició de difusió dels Continguts i informació subministrada

Els Usuaris estan obligats a utilitzar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de/d’:

 1. Utilitzar els Continguts, ja sigui de forma total o parcial, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, o als costums generalment acceptats;
 2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es disposi de l’autorització escrita del titular dels corresponents drets o si això està permès legalment;
 3. Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificadores dels drets de EDUCANLIA o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir els Continguts;
 4. Utilitzar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la Pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb qualsevol finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 5. Ocultar l’origen de la informació transmesa via el lloc web.
 6. Col·locar informació falsa o enganyosa al lloc web.
 7. Introduir ni carregar al lloc web informació que contingui virus, cavalls de Troia, cucs o qualsevol altre virus informàtic la finalitat del qual sigui fer malbé, interceptar, expropiar o inferir algun sistema, el lloc web o la informació o que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 8. Utilitzar el lloc web o els sistemes o serveis de EDUCANLIA de manera que afecti adversament la seva funció o el seu funcionament, o que impedeixin a tercers autoritzats accedir-hi.

EDUCANLIA perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva seu exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Alhora, EDUCANLIA no reconeixerà la validesa de qualsevol reproducció o divulgació de continguts de la seva pàgina web.

Introducció de Links, Enllaços, Hiperenllaços o Hipervincles

Els Usuaris i, en general, les persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Pàgina (d’ara endavant l'”Hiperenllaç”), sense perjudici que EDUCANLIA des d’aquest mateix instant es reserva el dret a denegar-los, hauran de complir, com a mínim, les condicions següents:

 1. L’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la Pàgina, però no podrà reproduir-la de cap manera;
 2. No es crearà un browser ni un border environment sobre la Pàgina;
 3. No es realitzaran manifestacions ni indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Pàgina i els serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que EDUCANLIA ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç;
 4. A excepció dels signes que formen part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a EDUCANLIA ;
 5. La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i/o a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers. L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EDUCANLIA i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de EDUCANLIA dels seus continguts o serveis.

Dades de caràcter personal

Les dades personals que vostè ens proporcioni s’inclouran en un fitxer titularitat de EDUCANLIA , amb l’objectiu de realitzar la gestió dels serveis de transport contractats, la gestió comptable i administrativa de Clients i/o la gestió de la promoció en virtut de la qual s’hagin sol·licitat aquestes dades. Les dades personals es podran cedir a empreses del Grup MRW (incloses les de les empreses franquiciades que necessàriament hagin d’accedir a les dades per prestar el servei de transport) exclusivament per al compliment de les finalitats esmentades a dalt.

Així mateix, les dades personals obtingudes podran ésser tractades amb l’objectiu de realitzar investigacions de mercat per tal de millorar els serveis i la seva qualitat, així com per mantenir-lo informat mitjançant via postal, telefònica i/o electrònica, sobre els serveis i promocions del Grup MRW relacionats amb el sector de transports i activitats connexes (comunicacions comercials). Per tant, el titular de les dades consent expressament que les seves dades personals proporcionades puguin utilitzar-se per a les finalitats indicades.

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça info@educanlia.com, o per carta enviada a EDUCANLIA COMMUNICATION,S.L., a l’adreça postal indicada anteriorment, adjuntant còpia del seu DNI o passaport.

Exclusió de garanties i responsabilitat

EDUCANLIA no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la web, dels seus serveis i continguts. Per aquest motiu, no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per als usuaris.

EDUCANLIA podrà cancel•lar o suspendre el seu ús del lloc web, la informació, els serveis i el contingut quan ho consideri convenient, a la seva discreció, fins i tot si l’accés i ús continuen estant permesos a altres. EDUCANLIA no serà responsable davant vostè ni davant tercers de la cancel·lació o suspensió del seu accés al lloc web, la informació i/o els serveis.

EDUCANLIA no serà responsable, sota cap circumstància, dels retards o fallades de rendiment resultants directament o indirecta dels fenòmens naturals, forces o causes més enllà del seu control, incloent, sense limitacions, les fallades d’internet, fallades de computadores, fallades d’equips de telecomunicacions, fallades d’altres equipaments, fallades de subministrament elèctric, vagues, disputes laborals, motins, manca de materials o de mà d’obra, incendis, inundacions, tempestes, explosions, guerra o altres causes anàlogues.

També existeix exclusió de responsabilitat de EDUCANLIA per qualsevol dany, ja sigui incidental, indirecte o altres. Especialment no serà responsable per pèrdua de beneficis, pèrdua d’informació confidencial o d’altre tipus, interrupció de negocis, danys a les persones, pèrdua de privacitat, incompliment d’obligacions, per negligència, alteracions en bases de dades o supressió d’aquestes, ni per qualsevol altra pèrdua, pecuniària o no, o de qualsevol altre tipus.

EDUCANLIA no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris o en els documents electrònics o arxius emmagatzemats en aquest sistema.

EDUCANLIA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a:

 1. El funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
 2. El manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats;
 3. La prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats;
 4. La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat a la condició general 10.2 pel que fa als continguts i serveis prestats per tercers a través de la pàgina.

Exclusió de garanties i responsabilitat per la utilització que els usuaris puguin fer de la web, els serveis i continguts: EDUCANLIA no controla ni supervisa que els usuaris utilitzin la web, els seus serveis i continguts de conformitat amb allò disposat en aquestes Condicions Generals i en les Condicions Particulars que siguin d’aplicació. Per aquest motiu, no assumeix cap tipus de responsabilitat davant tercers pel comportament dels usuaris.

Responsabilitat per danys i perjudicis

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EDUCANLIA pugui patir, directament o indirecta, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals i, si s’escau, de les Condicions Particulars o de la Llei, pel que fa a la utilització de la Pàgina. Així com dels ocasionats pel mal ús o per la reproducció total o parcial, no autoritzada expressament per escrit, per qualsevol finalitat.

Privacitat i seguretat en la utilització de la Pàgina i dels serveis

EDUCANLIA no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Pàgina i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan de la Pàgina i dels serveis.

EDUCANLIA exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin produir-se a causa del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la pàgina i dels serveis.

Durada i acabament

La prestació del servei de la Pàgina i de la resta de serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant, EDUCANLIA està autoritzada a considerar acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici d’allò que s’hagi disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan sigui raonablement possible, EDUCANLIA advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació del servei de la Pàgina i de la resta de serveis.

Acceptació d’aquestes Condicions Generals

L’acceptació d’aquestes Condicions Generals per part dels Usuaris és condició prèvia indispensable i obligatòria per, si s’escau, poder-se beneficiar dels serveis que inclouen. Els Usuaris declaren, sota la seva responsabilitat, haver llegit aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús de la Pàgina íntegrament, i confirmen la seva acceptació plena i voluntària.

Llei aplicable i submissió a Jutjats i Tribunals

Aquestes Condicions d’Ús es regeixen per la normativa espanyola. L’Usuari i EDUCANLIA , amb renúncia al seu propi fur, es sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).